జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నా మజిలీ..

  • ప్రచురించిన సమయం: 5:22:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

తలపుల నావలో నా ప్రయాణం నీ దరికి..
ఊహల త్రోవలో నా ప్రయాణం నీ దారికే..
కలలు మాననంటున్న నా అక్షువుల మజిలీ నీ పైకి..
ఎద సవ్వడిలోను నీ పదముల సవ్వడేమోనని నా మది వురికే..

కాని..
కలకుజితాల స్వరాన్ని దాటి మాట రాదెందుకని??
విలతుజితాల చూపుల్ని దాటి శ్వాస నిలవదేందుకని??

అశ్రుతప్త నయనం..
వ్యధాభరిత హృదయం..
వేదోతప్త వదనం..
నిరాశాపూరిత గమనం..
వీటన్నిటిలోనూ కుడా నా చివరి మజిలీ నీవే..

0 people have left comments

Commentors on this Post -