జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నువ్వే…

  • ప్రచురించిన సమయం: 5:36:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

కాలం కథను మార్చినా..
వాలం ఎదను గ్రుచ్ఛినా..
మరపు రాని మధురిమ నువ్వు..

కమ్మని విరిసిన కల చిమ్మని విషం చ్రిమ్మినా..
ఝుమ్మని ఎగిసిన అల చిక్కని నిశీధం చూపినా..
మదిలో మెదిలే మాళవిక నువ్వు..

చేజారిన జీవితం వ్రెక్కిరించినా..
వేసార్పుల విరహగీతం వర్షించినా..
మరువలేని జ్ఞాపకం నువ్వు..