జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నీతో..

  • ప్రచురించిన సమయం: 11:55:00 AM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

కలల జీవితం మాని నీతో అలలాంటి జీవితం పంచుకోఅవాలని వుంది..
శిలలాంటి బ్రతుకుని వదిలి నీతో పూలలాంటి జీవితం గడపాలని వుంది..
అభిజాత్యపు మనుషుల్ని మరిచి నీ నీడను చేరుకోఅవాలని వుంది..
అధికారపు దర్పాల్ని ఏమార్చి నీ దరిని విశ్రమించాలని వుంది..
నిర్దయపు ఈ జగత్తును వీడి నీ సామీప్యాన నిద్రపోవాలని వుంది..
ప్రతి పదనిసల ప్రతిబంధకాలను బంధించి నీ జతను అందుకోఅవాలని వుంది..
నిరర్ధక, నిస్సహేతుక, నిరాధారాలన్నింటిని నిర్భందించి నీ అనురాగాలన్నింటిని చవిచూడాలనివుంది..

కానీ.. ఇవన్నీ..
ఎప్పటి నిశిరాత్రి నిశబ్దపు కలలు??
ఏనాటి కాళరాత్రి కమ్మని కోరికలు?
ఎన్ని పురివిప్పని నా ఆశల ఊహలు??

0 people have left comments

Commentors on this Post -