జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తను..

  • ప్రచురించిన సమయం: 12:10:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

కనుపాప దాటని చూపుల్లో..
పెదవి దాటని మాటల్లో..
శ్వాస ఆగిన క్షణాల్లో..
ధ్యాస తప్పిన నిమిషంలో..
తెలియని బాసలను మోసే స్పర్శల్లో..
తన పేరే వినిపించే శ్రవణాల్లో..
సింధువులా మారే బిందువుల్లో..
సంద్రంలా మారే కన్నీరులో..
వ్యధను మోసే ఎదలో..

ఇలా..
అలా..
ఎచట..
కన్నా తన రూపమే..
ఏచోట..
విన్నా తన నామమే..

0 people have left comments

Commentors on this Post -