జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నీకోసం

  • ప్రచురించిన సమయం: 11:55:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

శ్వాస గతి తప్పుతూ వున్నది..
ధ్యాస మతి తప్పుతూ వున్నది..
నయనాలు నలు దిక్కులా వెతుకుతున్నాయి..
చరణాలు పలు దిక్కులా ప్రతి ధ్వనిస్తున్నాయి..

నా తపం నీ కోసం..
నా జపం నీ కోసం..
నీ ఆనందం నా కోసం..
నా భాధ నీ కోసం..
అందాల ఈ మన్ను నీ కోసం..
అద్భుతాల ఆ మిన్ను నీ కోసం..

1 people have left comments

Anonymous

Anonymous said:

:'(

neniMkEmee cheppalenu.