జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

కాలమా.. కాస్సేపు ఆగుమా..

  • ప్రచురించిన సమయం: 12:01:00 AM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

కాలమా, కాస్సేపు నిలువుమా..
సమయమా, కాస్సేపు ఆగుమా..
క్షణమా, కాస్సేపు నిరీక్షించుమా..
నిముషమా, కాస్సేపు అనిమేషమై వుండుమా..

ఓ కరిగి పోవు కాలమా..
తన ఊహల్లో నను బంధింపుమా..
ఓ ఆగని సమయమా..
తన జ్ఞాపకాల సంద్రంలో నను నింపుమా..
ఓ నాకోసం నిరీక్షించని క్షణమా..
తన రెప్పల మాటున నను క్షణమైనా చిత్రించుమా..

0 people have left comments

Commentors on this Post -