జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

ఎందుకు??

  • ప్రచురించిన సమయం: 11:44:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

అందని కలల కోసం ఆ ఆరాటమెందుకు??
స్వప్నం సుదూరమని తెలిసి ఆ పరుగులెందుకు??

వెంబడి నడిచి వచ్చే నీడ కరుగక వుండునా??
కాంతి అందించే దీపం కూడా తరుగక మిగులునా??
సంతోషం పంచే నీ సన్నిధి బాధ పంచక మానునా??

ఊహలు వాస్తవాలు కావని తెలిసి వాటిలో తడవటం ఎందులకు??
ఎక్కి వచ్చే ఏడుపు నాపుట ఎవరి తరం??
సంద్రంలా పొంగే కన్నీళ్ళనాపుట ఎవరికి సాధ్యం??

1 people have left comments

కల said:

చాలా సత్యాలు చెప్పారు.