జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నీకోసం -2

  • ప్రచురించిన సమయం: 12:07:00 AM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

గుండె గూటిన దాగిన నా సామ్రాగ్ఞి..
ఎదలోయల నిండిన నా చిత్రాగ్ఞి..
నీ ఊహ కోసం ఊపిరి నయ్యెద..
నీ స్వేదం కోసం కాచే ఎండ నయ్యెద..
నీ కురుల కోసం పూచే పువ్వు నయ్యెద..
నీ సిరుల కోసం వీచే సమీరమయ్యెద..
నీ ఆనందం కోసం రాలే చినుకు నయ్యెద..

0 people have left comments

Commentors on this Post -