జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

అన్ని నీ కోసమే

  • ప్రచురించిన సమయం: 12:08:00 AM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

నింగి అంచులవేరకు వెళ్ళా..
నీవు నాకు కనిపించనపుడు..

హరివిల్లును విల్లులా వంచా..
నీ మోములో దరహాసం మాయమయినప్పుడు..

నేల నింగి కలిసే వరకు వెళ్ళా..
నీ కోరిక తీర్చాలి అనుకొన్నప్పుడు..

శిలని శిల్పంలా మలిచా..
నీ రూపం నా మదిలో మెదులుతూన్నప్పుడు..

విరులకు నా అంత అదృష్టం లేదని తెలిపా..
నీ కురులు నా మోముపై కదులుతూన్నప్పుడు..

0 people have left comments

Commentors on this Post -