జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

అప్పుడప్పుడు..

  • ప్రచురించిన సమయం: 11:45:00 AM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

అప్పుడప్పుడు.. గుండెచప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. ఎద మాటలాడనప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. కల చెదిరినప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. కన్నీరు చెలియకట్ట దాటినప్పుడు ..
అప్పుడప్పుడు.. ఏకాంతం నన్నావరించినప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. జ్ఞాపకాలూ కదిలించినప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. ఊహలు నను ఊపేసినప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. మది మూగవోయినప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. మౌనం నన్నాశ్రయించినప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. ఆశలు నను కుదిపేసినప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. నిరాశలు నను ముంచెత్తినప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. ఏదో మైకం నన్నావహించినప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. చూపులు నిను వెతికినప్పుడు..
అప్పుడప్పుడు.. ఇలా నీ కోసం ప్రతి క్షణం మరణిస్తూ వున్నా..
అప్పుడప్పుడు.. ఇలా నీవు మిగిల్చిన ఏకాంతంలో బ్రతుకు వెళ్ళదీస్తున్నా..

0 people have left comments

Commentors on this Post -