జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

ఎందులకీ

  • ప్రచురించిన సమయం: 3:16:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

కన్నులకెందుకు ఈ కలవరం..
మదిలో ఎందుకు ఈ కలకలం..
ఎదలో ఎందుకు ఈ పరవశం..

నా మది నా మాట విననంటూవుంది..
నా నయనాలు నీకై వెతుకుతూ వున్నాయి..
నా పాదాల పయనాలు నీ సామీప్యం వైపే..

కమ్మని నా కలల సామ్రాగ్ఞి ..
ఆశల ఇలవేణి..
భావావేశాల కలబోణి..
అందుకోవా నా వూహల కౌగిలిని..

0 people have left comments

Commentors on this Post -