జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

కడసారి..

  • ప్రచురించిన సమయం: 3:02:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

నా దేహం శిధిలమవుతూ వున్నది..
అయినా నీ జాడ లేదు.
నా శ్వాస ఆగి పోవుచూ వున్నది..
అయినా నీ ధ్యాస నను వీడ లేదు..

నా తలంపులలో నిలిచిన ప్రియ నేస్తమా,
కడసారయినా కన్నీటి వీడ్కోలు ఇవ్వగలవా??
నా ఎదలో కొలువై వున్న ప్రాణసఖి,
చివరిసారయినా కన్నులకు అదృష్టాన్ని ప్రసాదిస్తావా??

0 people have left comments

Commentors on this Post -