జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

ఇలా చెయ్యనా??

  • ప్రచురించిన సమయం: 3:17:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

కన్నీరుని దోసిలితో పట్టి..
నీ పాదాలను అభిషేకించనా??

నవ్వుల పువ్వుల్ని ఏరి..
సుమగుచ్ఛంగా మార్చి అందించనా ??

వెన్నెల కులుకుల్ని కన్నులనిండా నింపి..
మిన్నుకు సైతం అందకుండా నీకే అందించనా??

తారకల మిణుకుల్ని ఏర్చికూర్చి పేర్చి..
నీ జడవంపులో తురమనా??

హృదయ భావజాలన్ని ఎద బీజాక్షరాలుగా మార్చి..
నీ మనో ఫలకం పై లిఖించనా??

జీవిత చరమాంకంలో..
నీ ఒడిలో తల వాల్చి ఈ జీవితాన్నిక ముగించనా??

0 people have left comments

Commentors on this Post -