జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తెలుసునా??

  • ప్రచురించిన సమయం: 1:33:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

చెక్కిలిన జాలువారే కన్నీటి రాకకు..
కారణం ఎమిటో చెక్కిలికి తెలుసునా??

మౌనం మాటున దాగిన మాటలకు..
అర్ధాలేమిటో అధరాలు తెలుపునా??

బాధకు.. చెమ్మగిల్లే నయనాలకు..
సంభంధం ఎమిటో తెలుసునా??

ప్రయత్నపు మాటున అప్రయత్నంగా..
దాగిన సరాగాల సుస్వరం వినేదెవ్వరు??

ఏదరినో.. ఎందరినో.. తాకిన..
ఉషఃస్సు నా దరికి చేరదెందుకు??

కలకూజితం కాని సుస్వరం ఎందులకు??
మోడు వారిన జీవితం ఎందులకు??

0 people have left comments

Commentors on this Post -