జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

మది.. వెతల పెన్నిధి

  • ప్రచురించిన సమయం: 1:49:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

సమయం చాలని స్వప్నమిది..
గమ్యం లేని పయనమిది..
ఉదయం చూడని అకసమిది..
ఇది.. ఇది... నా వెతల మది..

నీరవ నిస్సబ్దపు నిశీధి లో,
నా కంటి పాప సాక్షిగా జాలు వారిన..
కన్నీటి వ్యధా భరితపు,
జ్వలాపూరితపు పరితప్త నివేదన..
వినేదెవ్వరు?

నిరాశపు వడగండ్లలో..
నిట్టూర్పుల జడి వానలో..
నీ నామ స్మరణ తప్ప ఇంకేమి తెలియని
జీవచ్ఛవంలా వున్న నా ఎద పరివేదన..
ఆలకించేదెవ్వరు??

0 people have left comments

Commentors on this Post -