జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నీ వల్ల..

  • ప్రచురించిన సమయం: 1:04:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

కంటికి కునుకు దూరం...
పెదవికి పలుకు భారం..
ఎదలో ఊహల పరవశం..
మదిలో తలపుల కలవరం..

మనస్సును చేరిన చూపుల శరంపరం..
హృది సంద్రంలో ఎగసిన అలజడుల శరధ్వరం.
తిమిరపు మోములో కూడా వెల్లివిరిసే అతిశయం..
సమిరపు చల్లదనాల కలకూజితం..

కంటి రూపులో..
వంటి మెరుపులో..
పెదవి విరుపులో..
దృశ్యపు మైమరపులో..
సద్రుశ్యపు అదృశ్య భావనల తామర తుంపరపు విరిపరంపరలా...

0 people have left comments

Commentors on this Post -