జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

భావం.. అంతా నీ రూపం..

  • ప్రచురించిన సమయం: 12:25:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

నాకు అత్యంత సామీప్యాన నువ్వున్నావన్న భావం..
కాని అందనంత దూరంలో మాత్రం నీ రూపం..

ఊహల్లో, నీ సన్నిధిలో నే సేదదీరే సమయం..
క్షణమైనా మూయని నా కన్నులనిండుగా నీ రూపం..
సడి చెయ్యని నా ఎద నిండా నీ ద్యానం..

ఊసుల్లొ, నీ సమక్షంలో నే విశ్రమించే నిముషం..
నీ స్వసలోని పరిమళాలని..
నీ చుపులోని ఆత్మీయ భావలలని..
నీ స్పర్శలోని వెచ్చదనాలని..
నా మది నిండా పదిల పరుచుకొన్నా..

0 people have left comments

Commentors on this Post -