జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నిరీక్షణ

  • ప్రచురించిన సమయం: 12:15:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

ప్రతిరోజూ నీకై నే నిరీక్షిస్తూ ఉంటాను కదా??
అయినా ఊహల్లొ తప్ప వాస్తవిక జగత్తులో కనిపించని నువ్వు!!
నడి రేయి సడి చేయక ఏతెంచి..
కలుత నిద్దురలోని నా కన్నులకు నీ ఊహల పరిమళాలను అద్దుతావు!!
ప్రతి నిముషం నీకై నిరిక్షించే నా మదిని నీ జ్ఞాపకాలతో నింపుతావు!!
నీ ఊహల జ్ఞాపకాలలో తడిచి నేను ముత్యమై ప్రకాశిస్తున్నా!!
నీ కోసం స్వచ్ఛంగా నేను అచ్ఛంగా ఎప్పటికీ ఎదురు చూస్తూనేఉంటా!!

0 people have left comments

Commentors on this Post -