జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

ఎన్నో..

  • ప్రచురించిన సమయం: 3:01:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

కనిపించని కలలెన్నో..
తీరాన్ని తాకని అలలెన్నో..

వినిపించని స్వరాలెన్నో..
విపంచి ఒలికించని రాగాలెన్నో..

కంటి నుంచి జాలువారిన కన్నీటిచినుకులెన్నో..
కనుపాప మోయలేని నిశిరాత్రి కునుకులెన్నో..

శ్వాస తీయని క్షణాలెన్నో..
ధ్యాస తప్పించే తలంపులెన్నో..

పెదవి మాటున దాగిన మాటలెన్నో..
పెదవి పై నిలిచిన మౌనాలెన్నో..

మౌనం చాటున ఆగిన పలుకులెన్నో..
నను నే మరచిన ఘడియలెన్నో..

0 people have left comments

Commentors on this Post -