జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

వందనం

  • ప్రచురించిన సమయం: 12:57:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

ముగ్ధలా ఒదిగిన మౌనమా నీకు వందనం...
ఆధారాలు దాటని నీ నవ్వులకు అభివందనం..

సిగ్గుతో వాలిన సోగ కన్నులకు మందాలహారం..
సడి చేయని నీ నడకలకు నా నీరాజనం..

సన్నిధిలో శ్వాస మరచిన తనువునకు చుంభాభివందనం..
పెన్నిధిలో ధ్యాస తప్పిన ఎద పదనిసలకు మౌనాభివందనం..

చూపులతో కైవారాన్ని ఎదలో దింపే నయనాలకి పాదాభివందనం..
వుహలతో ఊయ్యలూపే నీ తలపులకి కుసుమాభివందనం..

0 people have left comments

Commentors on this Post -