జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

ఎందులకు??

  • ప్రచురించిన సమయం: 12:45:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

ఎద వేదన నివేదించలేని..
కన్నులకే ఎందుకు కన్నీరు???
మది యాతన తెలుపలేని..
ఆధరాలే ఎందుకు వణికేను ???
భావాలను అందించలేని..
పయోధరాలకు ఎందుకీ మౌనం???

కను రెప్పల మాటున దాగిన సత్యమిది..
శ్వాస మరచిన ఎద చాటున వున్న ద్రుశ్యమిది..
ధ్యాస తప్పిన మది మాటున నిలిచిన జగత్తు ఇది..

0 people have left comments

Commentors on this Post -