జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నీ కోసం..

  • ప్రచురించిన సమయం: 5:40:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

హృది చుట్టూ పరుచుకొన్న తలపుల సామ్రాజ్యంలో విహరిస్తున్నా..
అచట నే కట్టిన నీ ఊహాసౌధాలకి కాపలా కాస్తున్నా..
ఎద చుట్టూ అల్లుకొన్న మరో లోకంలో విశ్రమిస్తున్నా..
అచట నే పట్టిన నీ జ్ఞాపకాల దొంతరలని పేర్చుకొంటున్నా..
మనో ప్రాంగణంలో నీ చెలిమి కోసం ఎదురు చూస్తున్నా..
అచట గుండె తలుపుల మాటున నీ కోసం నిరీక్షిస్తున్నా..

0 people have left comments

Commentors on this Post -