జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

అనుకొన్నా.. నీవేనని తెలుసుకొన్నా..

  • ప్రచురించిన సమయం: 1:51:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

వీనుల విందుగా వీణానాదం వినిపిస్తే ఎమిటో అనుకొన్నా..
అది నీ పలుకుల మహాత్యమేనని ఇప్పుడే తెలుసుకొన్నా..

కన్నులముందుగా మువ్వలపాదం కనిపిస్తే ఎవరిదో అనుకొన్నా..
అది నీ సుతిమెత్తని అడుగుల సవ్వడేనని ఇప్పుడే క్రొంగొత్తగా కనుగున్నా ..

నాసిక మెండుగా సుగంధ సుమభరిత పరిమళం మెదిలితే ఏమో అనుకొన్నా..
అది నీ మేని పరిమళమేనని ఇదిగో ఇప్పుడే తెలుసుకొన్నా..

పలికే పెదవే తియ్యనితే, ఏమైంది నాకు అని అనుకొన్నా..
పిలిచింది నీ పెరేనని,
తలచింది నిన్నేనని ఇప్పుడే తెలుసుకొన్నా.. తెలుసుకొన్నా..

0 people have left comments

Commentors on this Post -