జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నీరాజనం

  • ప్రచురించిన సమయం: 11:34:00 AM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

మౌనమా.. మౌనమా..
మాటలకందని మధుర భావమా..

స్వప్నమా.. స్వప్నమా..
చేతలకందని సుమధుర జాలమా..

నిశ్శబ్ధమా.. నిశ్శబ్ధమా..
ఊహలకందని సుందర కావ్యమా..

చైత్రమా.. చైత్రమా...
చిత్తరువులా నిలిచే అద్భుతచిత్రమా..

ప్రాణమా.. ప్రాణమా..
నా ఊహల్లో ఊపిరోసుకున్న నా ప్రాణమా..
అందుకో నా ఈ నీరాజనం..

0 people have left comments

Commentors on this Post -