జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నా పదాలు..

  • ప్రచురించిన సమయం: 11:30:00 AM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

సూరీని దాటిన నీ కిరణాలు..
నీ అందెలను స్పృశించెనులే నా చరణాలు..

చందురిని దాటిన నీ పాదాలు..
నీ మువ్వలను ముద్దెడినులే నా పదాలు..
నే...
మెరుపై..
ఉరుమై..
చినుకై..
విల్లై..
హరివిల్లై..
నీ మేని మెరుపై..
..ఎప్పటికి ఉండనా??

0 people have left comments

Commentors on this Post -