జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

అతివ

  • ప్రచురించిన సమయం: 10:09:00 AM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

మెరిసే కళ్ళలోన..
కురిసే పూల వాన..
వాలే సోగ కళ్ళలోన..
విరిసే సిగ్గుల వాన..

చూసే ఓర చూపులోన..
కదిలే భావాల నావ..
చిందే దరహాసాలలోన..
కురిసే అతిశయాల భావన..

0 people have left comments

Commentors on this Post -