జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

ఎవరు నీవు?

  • ప్రచురించిన సమయం: 3:27:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

మనస్సు ముంగిట నిలిచిన రంగవల్లివా??
వయస్సు వాకిట విరిసిన సుమవల్లివా??
వెన్నెలలా మెరిసే అన్నుల మిన్నుల కన్నులవా??
కన్నుల నిండా నిండిన వెన్నెల చిన్నియవా??
సుమగంధాలు వెదజల్లే మరుమల్లియవా??
వసంతాలు చిందించే ఆమనివా??
కమ్మని కోయిల రాగ కుజితానివా??
స్వరాల హారాల రాగ మల్లికవా??
నీతపు సుతి మెత్తని స్పర్శల కన్నియవా??

0 people have left comments

Commentors on this Post -