జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

భావ ఝరంపరి

  • ప్రచురించిన సమయం: 10:13:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

సరసస్వర సుర చరీతం, నీ గీతం..
ఘరజఝ్వర నీలా హాలాహలం, నీ భావం..
అషమధ్వర లీలా సురాపానం, నీ నామం..
అభినందన మందారహారం, నీ తాపం..
సుల జజ్జల చంచల చిత్రం, నీ రూపం..
విర జాజుల సంచలన సిత్రం, నీ అధరం..
అవిలాల్విల అవ్యక్తభావం, నీ పయోధరం..
చర విర పుర మధుర విరహం, నీ గానం..
మధురం..సుమధురం..విరిసిన నీ అధరం..

0 people have left comments

Commentors on this Post -