జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

ఈ క్షణం ఒకే ఒక ఆశ..

  • ప్రచురించిన సమయం: 10:59:00 AM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

ఈ క్షణం ఒకేఒక ఆశ..
నీ స్వరం వినాలని తీయగా..

ఈ నిముషం ఒకేఒక ఆశ..
నీ సామీప్యాన వుండాలని హాయిగా..

ఈ ఘడియ ఒకేఒక ఆశ..
నీ చెంతనే నడవాలని మనసారా..

ఈ క్షణం ఒకేఒక ఆశ..
నీ రూపం చూడాలని తనివితీరా..

ఎప్పుడూ.. గుండెచప్పుడూ.. ఎప్పుడూ.. ఒక తలంపు..
నిను వదలలేకుండా వుండలేనని నా మదిని కలవర పెడుతూంటే..
ఎప్పుడూ.. మదిచప్పుడూ.. ఎప్పుడూ.. ఒక మదింపు..
నిను చూడలేకుండా ఉండలేనని నా హృదిన అలజడి రేపుతూంటే..
నా నయనమెటు??
నీ పయనమెటు??

- Inspired by ఈ క్షణం ఒకే ఒక ఆశ song..

0 people have left comments

Commentors on this Post -