జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నిన్నే తలుస్తున్నా

  • ప్రచురించిన సమయం: 10:25:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

ఉషఃకాంత ఉషఃస్సులా..
నీరవకాంత నిశ్శబ్దంలా..
తుషారబిందువు స్వచ్ఛతలా..
రేరాజు కిరణాల తీవ్రతలా..
నెలరాజు మోములోని దరహాసంలా..
వసంత కాలపు గడుసుదనంలా..

కోయిల గానంకే పేరు పెట్టేలా..
నేలవంకకు వంక పెట్టేలా..
వున్న నీ సొగస్సు చూసి..
నిద్దురలో కూడా నిను తలచి..
కలలో కూడా నిన్నే పిలిచి..
వుహలలో కూడా నిను వలచి..
వాస్తవాలకు కడగండ్లు మిగిల్చి..
నను నేను మరిచి..
జ్ఞాపకాల దొంతరలో నిను పదిలంగా దాచుకోంటున్నా..
కృష్ణపక్షపు జాబిల్లిలా నిను అపురూపంగా చూసుకొంటున్నా..

0 people have left comments

Commentors on this Post -